From

Pairs of Angels ruling Wands

Pairs of Angels ruling Cups

Pairs of Angels ruling Swords

Pairs of Angels ruling Coins

• • t>Kini iwn

■ • WN ¡run

• • bxbv fwnao

• nnun

• nwin n'Dcy

• . í>xnn rropn

• • n*irp n»nni>

. . iwn ¡VOID

• . rntó ta^n

• • ¡vpia

■ • -mm íwi»

. • niiiî> n^riB

• .rvnao Í>K»3S

■ ■ ^ND'D rvoity

• . íwa^ í>¡*m

• . Wm iw"

• . ¡VD03

. n'BTID ^KTlbi»

■ -^sn^ö mnri

. íwnnn S>to'D

. îwmn

. .Tnm n'sxn

■ . n^n rrnî»

■ .^stt»! Í5Knn>

. n'KDN tanna

• i>xrw n'rixc

. . ¡VÍ>ND ^K'TV

• • Í>K13I/ íwno

. . tann

. . rrtai? Í>KÍVD

• -n»3DT í>Np:o

■ ■ mai» rpjjnn

Continue reading here: The divine names attributed to the sephiroth

Was this article helpful?

0 0